กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างความเป็นเลิศ

15/12/2563 15:33:46น. 2500
UP : Unity & Professional

เมื่อวันที่ 9-12 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างความเป็นเลิศ ณ โรงแรมมัณดาวีต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง สร้างค่านิยม สร้างความสมัครสมานสามัคคี และปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ UP : Unity & Professional ในการทำงานของบุคลากรกองแผนงาน ให้สามารถปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล กองแผนงานได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณอินทรายุทธ จันทร์อินทร์ อดีตผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณ เขตพื้นที่4 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการจัดทำงบประมาณ ได้บรรยายเรื่อง ขั้นตอนและวิธีการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณของสำนักงบประมาณ การขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ การติดตามประเมินผลงบประมาณ โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ กล่าวต้อนรับวิทยากรและกล่าวเปิดโครงการฯ จากนั้น ผู้ช่วยอธิการบดี นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี เป็นผู้ดำเนินรายการเข้าสู่ช่วงการบรรยาย

พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายพลรบ สวัสดี ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยใช้ระบบสารสนเทศ ในเรื่อง IT Trend สำหรับคนทำงาน แนะนำ Smart Phone และการประยุกต์ใช้ Mobile Applications เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมีบุคลากรกองแผนงานเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายติณณภัทร์ ดีปัญญา   
ข้อมูล/ข่าว :    ว่าที่ ร.ต.อุกฤษณ์ กัณธะคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   ukrit.ka@up.ac.th   
15/12/2563 15:33:46น. 2500
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างความเป็นเลิศ

##มหาวิทยาลัยพะเยา ##กองแผนงาน #UniversityofPhayao ##SDG8 ##SDG9 ##SDG11 ##SDG12 ##SDG17
#sdg8 #sdg9 #sdg11 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน