คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการ " Paper CAMP และการเขียนตำรา หนังสือ "

17/12/2563 19:03:13น. 1102
คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการ " Paper CAMP และการเขียนตำรา หนังสือ "

ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " Paper CAMP และการเขียนตำรา หนังสือ " วิทยากรโดยศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง ณ ห้องประชุม AGR 1101 คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา กล่าวเปิดโครงการดังกล่าวฯ

โดยโครงการนี้เป็นการขับเคลื่อนและพัฒนางานวิจัยของคณะฯ ให้เกิดการผลิตผลงานวิจัยด้านการเกษตรตลอดห่วงโซ้การผลิตคุณภาพ เพื่อสอดคล้องกับ Super KPI ที่คณะฯ ต้องมีผลงานการตีพิมพ์ระดับนานาชาติปีล่ะ 20 เรื่อง และสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม และต่อภาคเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับรายได้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

 

รวมไปถึงเป็นแหล่งองค์ความรู้สำหรับถ่ายทอดความรู้สู่สังคม ก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มีการเกษตรเป็นรากฐานที่สำคัญ แก้ไขความยากจนของประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรม และเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ พร้อมนำเสนอในเรื่องของการเขียนบทความวิจัยเพื่อขอรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ และหลักเกณฑ์การพิจารณาบทความวิจัยเพื่อใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการ   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
17/12/2563 19:03:13น. 1102
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการ " Paper CAMP และการเขียนตำรา หนังสือ "

#SmartAgriculture #University of Phayao #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน