SEEN จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx ประจำปีงบประมาณ 2564

21/12/2563 11:17:38น. 220
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าศึกษาดูงาน คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ได้รับการต้อนรับจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลางเดือน โพชนา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวลี ตั้งคุปตานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเงินและพัสดุ และเจ้าหน้าที่
โดยในการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx เป็นการร่วมเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์นำไปสู่การพัฒนาองค์กรร่วมกัน  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
21/12/2563 11:17:38น. 220
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน