คณะเกษตรศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ 1 คณะ 1 Signature " การพัฒนาแหล่งการผลิตลิ้นจี่คุณภาพในจังหวัดพะเยา "

21/12/2563 14:36:09น. 1128
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ 1 คณะ 1 Signature " การพัฒนาแหล่งการผลิตลิ้นจี่คุณภาพในจังหวัดพะเยา "

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ 1 คณะ 1 Signature " การพัฒนาแหล่งการผลิตลิ้นจี่คุณภาพในจังหวัดพะเยา ด้วยมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของเกษตรกร " ณ ชุมชนลิ้นจี่คุณภาพห้วยป่ากล้วย อ.แม่ใจ จ.พะเยา นำโดยรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก, ผศ.ดร.วาสนา พิทักษ์พล, ดร.บุญร่วม คิดค้า และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าวฯ 

โดย ลิ้นจี่ผลไม้รสเลิศที่คนไทยคุ้นเคยมาอย่างช้านาน และเป็นไม้ผลเศรษฐกิจหลักของจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดพะเยา มีความสำคัญ เป็นลำดับที่ 4 มีพื้นที่ปลูก 15,987 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.1 ของพื้นที่ปลูกลิ้นจี่ของประเทศ และลิ้นจี่ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้จังหวัดพะเยาเป็นอับดับที่ 2 รองจากข้าว ทั้งนี้อำเภอแม่ใจ ให้ผลผลิตมากที่สุด เท่ากับ 6,645.6 ตัน และที่สำคัญคือลักษณะจำเพาะของลิ้นจี่พะเยา เป็นลิ้นจี่ที่มีสีสันน่ารับประทาน ผลใหญ่ รสชาติหวาน กลิ่นหอมโดยธรรมชาติ เนื้อผลหนา เนื้อแห้ง กรอบ จนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของลิ้นจี่ถิ่นนี้ และเป็นที่ยอมรับและนิยมของผู้บริโภค

ทั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งทางคณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตลิ้นจี่ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ ในพื้นที่เกษตรกลุ่มอนุรักษ์ผลิตลิ้นจี่คุณภาพห้วยป่ากล้วย อ.แม่ใจ จ.พะเยา ตั้งแต่การจัดการดิน การจัดการธาตุอาหารพืช การจัดการศัพตรูพืชแบบผสมผสาน และการใช้ชีววิธี ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี การจัดการผลผลิตทั้งก่อนและหลังเก็บเกี่ยว รวมถึงการตรวจสารเคมีตกค้างในผลผลิต และตรวจคุณภาพลิ้นจี่ 

ยิ่งไปกว่านั้น ก็ได้มีการพยายามผลักดันให้เกิดการผลิตการเกษตรอินทรีย์ โดยมุ่งที่จะพัฒนากลุ่มเกษตรเพื่อสร้างเป็นต้นแบบ (Model) การผลิตพืชอินทรีย์จนสามารถที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ (Product) ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั้งความปลอดภัยและรสชาติ 
      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
21/12/2563 14:36:09น. 1128
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ 1 คณะ 1 Signature " การพัฒนาแหล่งการผลิตลิ้นจี่คุณภาพในจังหวัดพะเยา "

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University Of Phayao
#sdg1 #sdg2 #sdg4 #sdg9 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน