มาตรการและแนวการปฏิบัติ มหาวิทยาลัยพะเยา จากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 2

8/1/2564 16:07:12น. 3316
สถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 2

           ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีในช่วงต้นเดือน มกราคม 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการออกมาตรการคุมการ เข้า-ออก มหาวิทยาลัย โดยขอความร่วมมือทุกท่าน สแกน QR Code พร้อมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2564 เป็นต้นมา ซึ่งได้ทำการปิดทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัยทุกช่องทาง ยกเว้น 2 ช่องทางดังนี้
1. ทางเข้าหน้ามหาวิทยาลัย จะต้องผ่านจุดคัดกรอง บริเวณ หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์
2.ทางเข้าประตูศรีโคมคำ จะต้องเข้าจุดคัดกรอง บริเวณประตูศรีโคมคำ


และเมื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เดินทางออกพื้นที่ต่างจังหวัด หากกลับมาจากพื้นที่ต่างจังหวัดต้องขอความร่วมมือกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนในเว็บไซต์ https://forms.gle/iSyUa7Z3rqwnehkB6 เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาต่อไป


สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019จุดคัดกรองก่อนขึ้นรถเพื่อวัดอุณหภูมิและซักประวัติการเดินทางว่ามาจากพื้นที่ไหน


          สำหรับการการใช้บริการรถโดยสารมหาวิทยาลัยพะเยาในช่วงของการระบาดระลอกที่ 2 นั้น มหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้โดยสารดังนี้
  1. เข้าจุดคัดกรองก่อนขึ้นรถเพื่อวัดอุณหภูมิและซักประวัติการเดินทางว่ามาจากพื้นที่ไหน
  2. สแกน QR Code “มพ.ชนะ” ก่อนและลงรถแต่ละคันโดยจะติดอยู่ด้านข้างของรถบัส
  3. เว้นระยะห่างตามเบาะที่นั่งที่กำหนดและต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  4. หากนิสิตหรือผู้โดยสารท่านใดที่มาจากจังหวัดควบคุมสูงสุด ให้แยกเพื่อเข้าระบบคัดกรองโดยกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ จะดำเนินการตามมาตรการต่อไป

แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการสอบ กรณีอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


          แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการสอบ กรณีอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ดังนี้

  1. มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือให้ คณะ/วิทยาลัย พิจารณาปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์หรือแบบผสมผสานตั้งแต่วันที่ 4-22 ม.ค. 64 ทั้งนี้นิสิตสามารถติดตามได้จากประกาศของคณะ/วิทยาลัย
  2. เลื่อนกำหนดสอบกลางภาค จากเดิม วันที่ 16 - 24 ม.ค. 64 เป็น วันที่ 23 - 31 ม.ค. 64
  3. การสอบกลางภาค คณะ/วิทยาลัย สามารถจัดสอบในรูปแบบออนไลน์หรือปรับวิธีการวัดและประเมินผล ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องจัดสอบในห้องเรียน ให้เป็นไปตามมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด นิสิตสามารถตรวจสอบรายวิชาที่จัดสอบได้ในระบบ REG ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. 64 เป็นต้นไป "โดยนิสิตที่มีกำหนดการสอบกลางภาค ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จะต้องเดินทางกลับมายังจังหวัดพะเยา ก่อนวันที่ 9 มกราคม 2564 เพื่อเข้าสู่กระบวนการสังเกตอาการจนครบ 14 วันตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด"

**ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้นิสิตติดตามข่าวสถานการณ์และประกาศของคณะ/วิทยาลัย และของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ


ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) มหาวิทยาลัยพะเยาขอความร่วมมือทุกท่านสแกน QR Code เข้า-ออก ตามจุดต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยพะเยาได้กำหนดไว้ พร้อมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อเข้า-ออก มหาวิทยาลัย หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    กองบริการการศึกษา / กองอาคารสถานที่ / กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ / ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
8/1/2564 16:07:12น. 3316
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มาตรการและแนวการปฏิบัติ มหาวิทยาลัยพะเยา จากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 2

#COVID-19 #COVID #สถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
#sdg3

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน