ม.พะเยาจัดโครงการ TQA Criteria อนาคตหวัง รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ด้านบริหารจัดการองค์กร

20/1/2564 11:23:41น. 341
มหาวิทยาลัยพะเยา

วันนี้ วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา จัดโครงการ TQA Criteria ได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์ และหัวหน้างาน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงร่างองค์กร กับ วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์เพื่อตอบโจทย์กับกิจกรรมในวันนี้อย่างยั่งยืน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award :TQA) เพื่อนำเครื่องมือ ในการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้บรรลุตามนโบายและทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศเทียบเท่าในระดับสากลตามบริบท ของมหาวิทยาลัยพะเยา
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ รักษาการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.น้ำเงิน จันทรมณี และ ผู้ช่วยอธิการบดี นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี เป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 80 ท่าน

   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กชมาศ คำแก้ว กองบริการการศึกษา / กนกวรรณ ประภากรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   
20/1/2564 11:23:41น. 341
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน