นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รายงานความก้าวหน้าโครงการยุวชนอาสา ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย และชุมชน 24/1/2564 10:00:26น. 461

บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

       บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.นิรมล พรมนิล ผู้รับผิดชอบหลักโครงการยุวชนอาสาดอกคำใต้ อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ และอาจารย์วิราพร โชติปัญญา ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร นำนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกับนิสิตหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รายงานความก้าวหน้าโครงการการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มอีสานล้านนาโฮมสเตย์ ภายใต้โครงการยุวชนอาสา มหาวิทยาลัยพะเยา ณ บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องการปรับภาพลักษณ์ (Rebranding) ของกลุ่มโฮมเสตย์อีสานล้านนา เพื่อออกแบบภาพลักษณ์ของกลุ่มโฮมเสตย์อีสานล้านนา และเพื่อเสนอแนวทางสื่อสารภาพลักษณ์ตราสินค้ากลุ่มโฮมเสตย์อีสานล้านนา และผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ

           โดยนิสิตทั้ง 2 คณะได้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการยุวชนอาสา ต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัยพะเยา ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี และหน่วยขับเคลื่อนโครงการยุวชนอาสา มหาวิทยาลัยพะเยา (EB) และหน่วยงานภายในพื้นที่ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา     

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/1/2564 10:00:26

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน