งานวิชาการคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมพิจารณาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

10/2/2564 21:04:24น. 1384
ประชุมพิจารณาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
        วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.00 น. นางสาวสุธาสินี หินแก้ว รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมเจ้าหน้าที่ งานวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมพิจารณาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยมีอาจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพัฒน์ ธีรโสภณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงอัญชลี ดุษฎีพรรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์ ทันตแพทย์ทศพล อินประโคน ผู้ช่วยคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงศันสณี รัชชกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงเพ็ญศรี โพธิภักดี หัวหน้าแขนงวิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ประทีป พันธุมวนิช อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้แทนสภาวิชาชีพ จำนวน 1 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมในการวิพากษ์หลักสูตร รวมถึงให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยดำเนินการจัดการประชุมดังกล่าวที่ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น 4 อาคาร 2 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


งานวิชาการคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมพิจารณาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

#ประชุมพิจารณาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต #อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพัฒน์ ธีรโสภณ #รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงอัญชลี ดุษฎีพรรณ์ #อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงศันสณี รัชชกูล #อาจารย์ ทันตแพทย์ทศพล อินประโคน #รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงเพ็ญศรี โพธิภักดี #รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ประทีป พันธุมวนิช #ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.นฤมนัส คอวนิช #นางสาวสุธาสินี หินแก้ว


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน