ม.พะเยา คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม เพิ่มมูลค่าขยะอินทรีย์ ส่งเสริมเด็กด้อยโอกาส

20/2/2564 16:58:02น. 1226
ม.พะเยา คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม เพิ่มมูลค่าขยะอินทรีย์ ส่งเสริมเด็กด้อยโอกาส
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมเพิ่มมูลค่าขยะอินทรีย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กได้โอกาสและสิ่งแวดล้อม ณ มูลนิธิพัฒนาลุ่มน้ำแม่คำ หรือ ศูนย์เยาวชนเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยการนำองค์ความรู้เข้าไปฝึกสอน การเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย ในการช่วยย่อยสลายขยะ จำพวกเศษอาหาร พืชผักผลไม้ และการเพาะเลี้ยงสาหร่ายโปรตีนสูงที่สามารถในไปใช้เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ สามารถนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับศูนย์ทำให้ศูนย์มีความมั่น เข้มแข็ง ร่วมไปถึงเหล่าเด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในการดูแลของศูนย์ได้มีทักษะในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไม่เป็นภาระของสังคมและสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเองของเด็ก สร้างความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้


สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมเพิ่มมูลค่าขยะอินทรีย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กได้โอกาสและสิ่งแวดล้อม ณ มูลนิธิพัฒนาลุ่มน้ำแม่คำ


         เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ลงพื้นที่และเป็นตัวแทนศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยพะเยา (UPSR)ในการส่งมอบขอบสิ่งของบริจาค เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม สิ่งของอุปโภคบริโภค และผ้าห่มจิตอาสา มหาวิยาลัยพะเยา โดยได้รับการต้อนรับจาก นายธีระวัฒน์ พิทักษ์ไพรศรี ผู้ดูแลมูลนิธิพัฒนาลุ่มน้ำแม่คำ หรือ ศูนย์เยาวชนเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ เป็นประธานในการมอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ศูนย์เยาวชนเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

         โดยการขับเคลื่อนนวัตกรรมนี้ได้เข้าไปจัดการขยะอินทรีย์ด้วยการเปลี่ยนขยะให้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์คุณภาพสูง ผ่านการใช้หนอนแมลงวันลาย ได้การย่อยสลาย และนำมูลสัตว์มาดัดแปลงเป็นอาหารเพาะเลี้ยงสาหร่ายโปรตีนสูง ผ่านการย่อยสลายขยะอินทรีย์โดยใช้หนอนแมลงวันเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกได้อย่างดีมาก รวมไปถึงการเพาะเลี้ยงสาหร่ายก็ช่วยนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้ในกระบวนการเติบโตอีกด้วย


ม.พะเยา คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม เพิ่มมูลค่าขยะอินทรีย์ ส่งเสริมเด็กด้อยโอกาส มูลนิธิพัฒนาลุ่มน้ำคำ  เชียงราย      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   
20/2/2564 16:58:02น. 1226
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม เพิ่มมูลค่าขยะอินทรีย์ ส่งเสริมเด็กด้อยโอกาส

#คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม #ขยะอินทรีย์ #ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม #มูลนิธิพัฒนาลุ่มน้ำคำ #คุณภาพชีวิตเด็ก #เด็กด้อยโอกาส
#sdg1 #sdg2 #sdg4 #sdg12 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน