คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔

5/4/2564 13:51:52น. 409
ประชุมสภาคณบดี MT 1

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๑:๐๐-๑๕:๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ทนพญ.ปาลนี อัมรานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.เทวฤทธิ์ สะระชนะ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการฯ และมีกรรมการอีก ๙ ท่าน เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทนพญ.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพญ.ไข่มุกด์ ช่างศรี หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ผู้แทนคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ครรชิต คงรส หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ผู้แทนคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.โชติช่วง พนโสภณกุล หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ผู้แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ไมตรี ปะการะสังข์ ผู้แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ทนพญ.ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะเจ้าภาพ นอกจากนี้ ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ อีก ๔ ท่านได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ทนพญ.อมรรัตน์ พงศ์ดารา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ทนพญ.เยาวลักษณ์ พิมายนอก คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.พรอนันต์ เกื้อไข่ หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ผู้แทนคณบดีคณะสหเวชศาสต์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ นางสาวทิพย์วรรณ ธนดีเจริญโชค คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการฯ ก่อนการประชุมฯ ทางเจ้าภาพได้จัดให้มีการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ของ เวียงพะเยา และ มหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้ง ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานเลี้ยงและกล่าวต้อนรับ ใน ค่ำคืน วันเสาร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ร้านอาหารถ้วยก๋าไก่ ริมกว๊านพะเยา และ มอบของที่ระลึก แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่านอีกด้วย การต้อนรับและการประชุมดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและเรียบร้อย ฝากไว้แต่ความทรงจำดีดี ให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมฯ นำกลับบ้านไปอย่างสดชื่น และมีนัดพบกันใหม่ ใน ระหว่าง วันเสาร์ที่ ๓ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   จริเมศน์ ไพฑูรย์   
ข้อมูล/ข่าว :    Yuttana Mundee   
เพิ่มข่าวโดย :   yuttana.mu@up.ac.th   
5/4/2564 13:51:52น. 409
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔

#คณะสหเวชศาสตร์
#sdg4 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน