ม.พะเยา รับรางวัล "สถาบันที่ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน" ประจำปี พ.ศ. 2564

7/4/2564 11:35:34น. 391
สถาบันที่ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน
          สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) มอบรางวัล ให้มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับประกาศเกียรติคุณให้เป็น "สถาบันที่ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ให้มีคุณภาพ และเชิดชูเกียรติอาจารย์ต้นแบบที่มีการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน โดยในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลดังกล่าว ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท ๑๑ กรุงเทพมหานคร          โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) จัดการประชุมวิชาการประจำปีในหัวข้อ “พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย: วิถีใหม่ของการเรียนการสอน” ขึ้น และได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ที่ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ความรู้ (Knowledge) ๒ มิติ สมรรถนะ (Competencies) ๔ มิติ ค่านิยม (Value) ๒ มิติ เพื่อสร้างความตระหนักในกับผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ร่วมกันพัฒนาระบบและกลไก ในการปรับตัวและรับมือกับยุคพลิกผันที่เกิดขึ้น เพื่อเรียนรู้และพัฒนาให้ก้าวข้ามภาวะวิกฤตไปได้

 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
7/4/2564 11:35:34น. 391
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา รับรางวัล "สถาบันที่ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน" ประจำปี พ.ศ. 2564

#สถาบันที่ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน