คณะพยาบาลศาสตร์จัดกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว(Green Office) ปี 2564

9/4/2564 23:40:12น. 4333
คณะพยาบาลศาสตร์จัดกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว(Green  Office) ปี 2564 ในวันที่ 8-9 เมษายน 2564
        คณะพยาบาลศาสตร์จัดกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว(Green Office) ปี 2564 ในวันที่ 8 – 9 เมษายน 2564 ซึ่งในวันที่ 8 เมษายน 2564 เป็นพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ เป็นประธานและได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสาขาอาชีวอนามัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ คือ อาจารย์ศุภกาญจน์ แก่นท้าว อาจารย์ประกาศิต ทอนช่วยและอาจารย์พรรณวดี สิงห์แก้ว มีการบรรยายให้ความรู้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดสถานีงานตามหลักกายวิภาคศาสตร์ และการเตรียมความพร้อมอพยพหนีไฟตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน และกิจกรรมการซักซ้อมแผนบนโต๊ะ ณ ห้องประชุม 1 คณะพยาบาลศาสตร์
        สำหรับวันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ทำงาน และการฝึกซ้อมปฏิบัติการดับเพลิงและอพยพหนีไฟในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง ที่คณะพยาบาลศาสตร์และลานด้านหน้าคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับมีกิจกรรมการสาธิตและสาธิตย้อนกลับวิธีการดับเพลิงที่มีต้นเพลิงจากหลากหลายสาเหตุ อาทิ น้ำมัน สารเคมี ที่สนาม ฮ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากภาคีเครือข่ายความร่วมมือคณะพยาบาลศาสตร์ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ และศูนย์ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เทศบาลตำบลดอกคำใต้

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะพยาบาลศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะพยาบาลศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   Somkiat.wo@up.ac.th   
9/4/2564 23:40:12น. 4333
Print Friendly and PDF

คณะพยาบาลศาสตร์จัดกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว(Green Office) ปี 2564

#GreenOffice #กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน