โครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบสำหรับอาจารย์ เพื่อถ่ายทอดและให้คำปรึกษา แก่นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยา (Train the trainer)

16/6/2564 13:24:39น. 955
โครงการกองบริการการศึกษา
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบสำหรับอาจารย์ เพื่อถ่ายทอดและให้คำปรึกษา
แก่นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยา (Train the trainer) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Microsoft Teams โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และบรรยายในหัวข้อ “Next GE UP” จากนั้นเป็นการบรรยายการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบสำหรับอาจารย์เพื่อถ่ายทอดและ ให้คำปรึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยา (Train the trainer) โดย อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ อาจารย์นวพร
เกษสุวรรณ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อนำไปถ่ายทอดและให้คำปรึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 140 คน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
16/6/2564 13:24:39น. 955
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบสำหรับอาจารย์ เพื่อถ่ายทอดและให้คำปรึกษา แก่นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยา (Train the trainer)

##GE #หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน