โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 ผ่านระบบ online (Microsoft LIVE Events)

21/6/2564 11:48:04น. 1185
กิจกรรมต้อนรับฟ้ามุ่ยช่อที่ 11

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 กองบริการการศึกษา จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 ผ่านระบบ online (Microsoft LIVE Events) โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ 64 (กิจกรรมต้อนรับฟ้ามุ่ยช่อที่ 11) และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ แนะนำเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน new next หลังจากนั้นเป็นการกิจกรรมการเรียนรู้และรู้จักกองศูนย์ ประกอบด้วย กองบริการการศึกษา กองกิจการนิสิต กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โรงพยาบาลทันตกรรม และศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังจากนั้นเป็นการแนะนำเกี่ยวกับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ผ่านระบบ NEO+ โดยตัวแทนจากศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ดร.ชนาภา ดวงไฟ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ได้ปรับความรู้พื้นฐาน ก่อนเข้าศึกษาจริง เตรียมความพร้อมด้านทักษะการใช้ชีวิตแก่นิสิตอันจะนำไปสู่การปรับตัว ในการเรียนในมหาวิทยาลัย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตใหม่กับอาจารย์และระหว่างเพื่อน รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทยแก่นิสิต ผู้เฃ้าร่วมโครงการประกอบด้วยนิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 64 จำนวน 4500 คน 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
21/6/2564 11:48:04น. 1185
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 ผ่านระบบ online (Microsoft LIVE Events)

##กิจกรรมต้อนรับฟ้ามุ่ยช่อที่ 11 #ีUP64
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน