คณะศิลปศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น “Non-Degree Program” “ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา 3: เมืองท่องเที่ยวแห่งล้านนาตะวันออก”

21/6/2564 13:24:16น. 305
คณะศิลปศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น “Non-Degree Program” “ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา 3: เมืองท่องเที่ยวแห่งล้านนาตะวันออก”

     คณะศิลปศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น “Non-Degree Program” ชื่อหลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา 3: เมืองท่องเที่ยวแห่งล้านนาตะวันออก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้การท่องเที่ยวในท้องถิ่น ทั้งการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ศิลปะ และ วัฒนธรรมท้องถิ่น ควบคู่ไปกับความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและความสุข ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในระดับท้องถิ่น ภายในประเทศ และช่วยดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย โดยโครงการดังกล่าวฯ มี ดร.ชนาภา ดวงไฟ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ และ อาจารย์เกรียงศักดิ์ ฐานะกอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์เกรียงศักดิ์ ฐานะกอง อาจารย์สว่างฤทัย อัยกร และ อาจารย์จอมภพ ณ นครพนม เป็นอาจารย์ผู้สอนและจัดกิจกรรมในโครงการ

     โครงการภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษาฯ ได้จัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 โดยได้รับผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้เรียนที่มีต่อหลักสูตร อยู่ในระดับดีมาก คณะศิลปศาสตร์ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ที่ช่วยให้โครงการดังกล่าวฯ ประสบความสำเร็จด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์อย่างดีเช่นนี้อีกในครั้งต่อไป 

                               

ผู้รับผิดชอบโครงการ: ดร.ชนาภา ดวงไฟ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ / อาจารย์เกรียงศักดิ์ ฐานะกอง

ภาพ / ข้อมูล: ดร.ชนาภา ดวงไฟ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ / นางสาวโสภิดา สุทธนะ นักวิชาการศึกษา

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


   

facebooktwitterline


ภาพ :   ดร.ชนาภา ดวงไฟ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวโสภิดา สุทธนะ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
21/6/2564 13:24:16น. 305
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะศิลปศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น “Non-Degree Program” “ภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา 3: เมืองท่องเที่ยวแห่งล้านนาตะวันออก”

#sdg4 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน