คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร AUN QA ประจำปีการศึกษา 2563

22/6/2564 10:41:37น. 289
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร AUN QA ประจำปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 1 - 16 มิถุนายน 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร AUN QA ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการที่เข้าร่วมในการประเมินครั้งนี้

 

ทั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยน และข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของคณะ ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รองรับการผลิตบัณฑิตของคณะเกษตรศาสตร์ฯ ให้มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน ก่อเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ ให้กับนิสิต ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ ผู้ที่สนใจ และบุคคลภายนอก ที่เข้ามาสัมผัสกับคณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา สืบต่อไป
  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
22/6/2564 10:41:37น. 289
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน