คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดสอนหลักสูตรพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง " นักแปรรูปเนื้อสัตว์อัจฉริยะ Smart Meat " รุ่นที่ 2

23/6/2564 10:04:14น. 201
คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดสอนหลักสูตรพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง " นักแปรรูปเนื้อสัตว์อัจฉริยะ Smart Meat " รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดสอนหลักสูตรพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง " นักแปรรูปเนื้อสัตว์อัจฉริยะ Smart Meat Processors " รุ่นที่ 2 ประธานหลักสูตร ดร.ธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์ ระยะเวลาหลักสูตรตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 19 กันยายน 2564 โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเนื้อสัตว์แปรรูปขนาดเล็กถึงขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบอาชีพใน ภาคการผลิตปศุสัตว์และประมง ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์และ/หรือโรงชำแหละ บัณฑิตที่จบการศึกษา รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ต้องการเสริมความรู้เพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะและศักยภาพด้านการแปรรูปเนื้อสัตว์และนวัตกรรมสมัยใหม่
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มสมรรถนะและความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านที่ตอบโจทย์กำลังคนเร่งด่วนที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของ ประเทศ โดยจัดการศึกษามุ่งเน้นเป้าหมายไปที่ผู้ประกอบการธุรกิจแปรรูปอาหารขนาดเล็กถึงขนาด กลาง วิสาหกิจชุมชน ผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน ทั้งบัณฑิตที่พึ่งจบการศึกษาซึ่งยังไม่มีงานทำหรือมีงานทำแล้ว ผู้ประกอบอาชีพในภาคการผลิตปศุสัตว์และประมงซึ่งถือเป็นต้นน้ำในการผลิตวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะเชี่ยวชาญในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อและสัตว์น้ำ ครบวงจร ผ่านการเรียนด้านทฤษฎีเพื่อให้มีองค์ความรู้ และลงมือปฏิบัติเพื่อให้ปฏิบัติได้

    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
23/6/2564 10:04:14น. 201
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน