กิจกรรม Orientation รายวิชาบูรณาการ 6 รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2/7/2564 13:59:39น. 1737
Orientation General Education
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม Orientation รายวิชาบูรณาการ 6 รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- รายวิชา 002201 พลเมืองใจอาสา หรือ 003132 ไทยและประชาคมโลก
- รายวิชา 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม หรือ 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  หรือ 003136 พะเยาศึกษา
- รายวิชา 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล หรือ 002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า
- รายวิชา 003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หรือ 005171 ชีวิตและสุขภาพ
- รายวิชา 004101 ศิลปะในการดำเนินชีวิต หรือ 005172 การจัดการดำเนินชีวิต
- รายวิชา 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม หรือ 005173 ทักษะชีวิต/กลุ่มวิชาพลานามัย
ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 (นิสิตรหัส 64) และนิสิตชั้นปีที่ 2 (นิสิตรหัส 63) โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนรายวิชาบูรณาการ 6 รายวิชา เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน เพื่อเป็นการแนะนำรายวิชา และชี้แจงรายละเอียดการเรียนการสอนตลอดภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2564


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    ณัฐพงษ์ พรมวงษ์   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
2/7/2564 13:59:39น. 1737
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กิจกรรม Orientation รายวิชาบูรณาการ 6 รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

##Orientation #General #Education
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน