คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรม การนำเสนอผลงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย

14/7/2564 10:02:55น. 920
การพัฒนานวัตกรรมกับการแก้ไขปัญหา ด้านสวัสดิการชุมชนและการจัดการการเงิน

ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในโครงการ “การพัฒนานวัตกรรมกับการแก้ไขปัญหาด้านสวัสดิการชุมชนและการจัดการการเงิน”ภายใต้ โครงการยุวชนอาสา มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในโครงการ “การพัฒนานวัตกรรมกับการแก้ไขปัญหาด้านสวัสดิการชุมชนและการจัดการการเงิน”ภายใต้ โครงการยุวชนอาสา มหาวิทยาลัยพะเยา


ในการนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมชมนิทรรศการและการนำเสนอผลงานของนิสิตและอาจารย์ ตลอดจนร่วมเวทีเสวนา ในการรายงานผลการดำเนินงาน การลงพื้นที่ปฏิบัติงานของนิสิต โดยใช้นวัตกรรมที่มีชื่อว่า แอปพลิเคชั่น “มีสิทธิ” มาพัฒนาต่อให้สามารถจัดการแก้ไขปัญหาด้านสวัสดิการของชุมชนได้ ตลอดจนเป็นการผสมผสานกับองค์ความรู้ทางด้านสวัสดิการสังคมและการจัดการชุมชน เพื่อสามารถพัฒนาคนในชุมชน และพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการพัฒนาเพิ่มทักษะนิสิตให้เป็นนักนวัตกร ที่สามารถแก้ไขปัญหาชุมชน และใช้นวัตกรรมดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป


โครงการ “การพัฒนานวัตกรรมกับการแก้ไขปัญหาด้านสวัสดิการชุมชนและการจัดการการเงิน”ภายใต้ โครงการยุวชนอาสา มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ หัวหน้าโครงการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารารัตน์ คำเป็ง, ดร.สุธินี ชุติมากุลทวี, อาจารย์ณัฏฐิมา มากชู คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ เอี่ยมชื่น, อาจารย์ณัฐพล หาญสมุทร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนิสิตในโครงการ นางสาวรัตมณี แหยมกล้า, นางสาววรารัตน์ ใหม่โปธิ, นางสาวอาทิตยา บุญมาหล้า, นายปภาวิน ปินทะยา, นางสาวกชกร นันทชัย และนางสาวมัณฑนา มัชฌิมะ นิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายสหัสวรรษ งามทรง, นางสาวกรรณิการ์ เม้ามูล, นายศิรสิทธิ์ แสนพรม และ นายอภิมุข ยิ้มสุขไพฑูรย์ นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/

     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พรโอบอุ้ม วงศ์วิลาศ   
ข้อมูล/ข่าว :    พรโอบอุ้ม วงศ์วิลาศ   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
14/7/2564 10:02:55น. 920
Print Friendly and PDF

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรม การนำเสนอผลงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย

#การพัฒนานวัตกรรมกับการแก้ไขปัญหา ด้านสวัสดิการชุมชนและการจัดการการเงิน
#sdg1 #sdg4 #sdg8 #sdg10

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน