กิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม หรือ 005153 ทักษะชีวิต หรือ กลุ่มวิชาพลานามัย

23/7/2564 10:00:31น. 77
GE Online
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม หรือ 005153 ทักษะชีวิต หรือ
กลุ่มวิชาพลานามัย ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 64) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Mcrosoft Teams Live Event โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี และดร.นิรมล พรมนิล เป็นผู้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวนทั้งสิ้น 3,000 คน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
23/7/2564 10:00:31น. 77
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม หรือ 005153 ทักษะชีวิต หรือ กลุ่มวิชาพลานามัย

##Ge Online
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน