ม.พะเยา ประชุมติดตามผลการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์ Covid-19

30/7/2564 17:57:01น. 2091
ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน

           วันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับการดำเนินการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
          คณะกรรมการแต่ละฝ่ายได้รายงานผลการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์ Covid-19 มีทั้งหมด ๗ ฝ่าย โดยเริ่มจากคณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด รายงานโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รายงานข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยพะเยาปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นสถานที่กักกันในรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine) เพื่อเฝ้าระวังดูแลนิสิต และบุคลากร โดยการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดนี้ได้รายงานแนวทางการคัดกรองในช่วงสถานการณ์ Covid-19 โดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ แนวทางการคัดกรองของบุคลากรภายนอก และแนวทางการคัดกรองของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยการคัดกรองและการดูแลจะแบ่งตามระดับพื้นที่เสี่ยง รวมถึงรายงานการฉีดวัคซีนของบุคลากรมหาวิทยาลัยที่ได้รับการฉีดวัคซีน ๘๖.๙% ในส่วนของนิสิตได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้นิสิตฝึกงาน และนิสิตที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการการรอวัคซีน

          คณะกรรมการฝ่ายการเรียนการสอน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ ได้รายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยจัดเป็นรูปการเรียนเป็นแบบ Online ๑๐๐% ส่วนแนวทางการฝึกงานของนิสิตจะฝึกงานตามรายวิชาที่จำเป็น พร้อมกันนี้ได้หารือแนวทางการจัดรูปแบบการสอบแบบออนไลน์ต่อไป
 
          คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ ได้รายงานผลการดำเนินงานว่า มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ๕๐% ตามขั้นบันได ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดย ๓๐% รัฐบาลเยียวยา และอีก ๒๐% มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นิสิต ตามขั้นบันได ซึ่งรายละเอียดและขั้นตอนของโครงการลดค่าเทอม สำหรับนิสิตและนักศึกษามหาวิทยาลัย ๕๐% ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียนบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กำลังดำเนินการ เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

          คณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน นายประฐมพงษ์ ทองรอด ได้แจ้งการดำเนินการออกประกาศและคำสั่งของมหาวิทยาลัยในช่วงสถานการณ์ Covid-19 รวมถึงรายงานการปรับแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานของมหาวิทยาลัยให้สอดรับกับสถานการณ์ Covid-19 ในปัจจุบัน

          คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รายงานความคืบหน้าประเด็นข่าวสารและความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยในช่วงสถานการณ์ Covid-19 เช่น การจัดทำประกัน Covid-19 ให้บุคลากร การให้บริการฉีดวัคซีน การรับบริจาคเตียงผู้ป่วย Covid-19 การติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนาม การจัดทำสื่อ ประกาศ และมาตรการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการลงพื้นที่พบปะสื่อมวลชนและผู้นำชุมชน เพื่อหารือแนวทางการทำงานร่วมกันในช่วงสถานการณ์ Covid-19


          คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ดร.ชัชวาล วงค์ชัย รายงานแจ้งให้ทราบถึงช่องทางการสื่อสารในช่วงสถานการณ์ Covid-19 การดำเนินงานด้านการดูแลอาจารย์และนิสิตชาวต่างชาติ รวมทั้งการปรับรูปแบบการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมของงานวิเทศสัมพันธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน เน้นย้ำการใช้มาตรการคัดกรองการเข้าออกพื้นที่ในมหาวิทยาลัย และมาตรการการดูแลห้องเรียน อาคารสถานที่ต่างๆ รวมถึงมาตรการการควบคุมการใช้รถโดยสารของมหาวิทยาลัยในรูปแบบ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

          คณะกรรมการฝ่ายดูแลสวัสดิการและให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตและนักเรียน รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รายงานผลการดำเนินงานด้านระบบการดูแลและติดตามนิสิตติดเชื้อ Covid-19 โดยทุกรายได้รับการรักษาและกลับบ้านเรียบร้อยแล้ว รายงานขั้นตอนการดูแลนิสิตที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง โดยติดตามและให้ดำเนินการตามระบบ OQ อย่างใกล้ชิด รวมทั้งรายงานความคืบหน้าการจัดเตรียมสถานที่ที่ใช้รองรับนิสิตที่รายงานตัวในระบบ OQ ในกลุ่มที่มาจากพื้นที่เสี่ยง โดยปัจจุบัน มีจำนวน ๔๘ คน และการปรับแนวทางการดำเนินโครงการ กิจกรรมของนิสิตในช่วงสถานการณ์ Covid-19

          ทั้งนี้ การประชุมติดตามผลการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยคณะกรรมการทุกฝ่ายที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองอธิการบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
30/7/2564 17:57:01น. 2091
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา ประชุมติดตามผลการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์ Covid-19

#ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน #Covid-19
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน