นิสิต SEEN ได้รับทุนการศึกษา(ทุนเรียนดีต่อเนื่อง) จากมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ

4/8/2564 14:09:30น. 313
University of Phayao
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นตัวแทนในการมอบทุนในนามมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณให้กับ น.ส.อิสริยาภรณ์ ทองสุภะ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดี และดร.สุรัตน์ เศรษฐโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมร่วมในการมอบทุนในครั้งนี้ ซึ่งเป็นทุนการศึกษาจำนวน 52,500 บาท เป็นการส่งเสริมให้โอกาสผู้ที่มีผลการเรียนดี สามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
4/8/2564 14:09:30น. 313
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน