“UP Identity Festival” การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืน

6/8/2564 16:46:46น. 89
“UP Identity Festival”  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืน

“UP Identity Festival”

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืน

กองกิจการนิสิตและกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ร่วมกันจัดงาน การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืน (UP Identity Festival) ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 ณ อาคารสงวนเสริมศรี ซึ่งเป็นการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ได้รวบรวมผู้ที่อยู่ในแวดวงกิจการนิสิตนักศึกษามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงาน ร่วมพูดคุยแนวทางการดำเนินงานด้านกิจการนิสิตนักศึกษาในอนาคต และในช่วงการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid -19


ซึ่งมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบ online เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือและเครือข่ายบุคลากรทุกระดับได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์ กิจกรรมการพัฒนา  อัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพจิตในนิสิตนักศึกษา


พร้อมรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมและเกิดองค์ความรู้ แนวความคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนา คิดค้นกิจกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต นักศึกษา สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ภายใต้ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาอย่างยั่งยืนเพิ่มขีดความสามารถสู่ความเป็นสากล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานในการกล่าวเปิด การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืน           (UP Identity Festival) โดยมีผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต นายพิเชษฐ ถูกจิตร กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาหวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้              

โดยกิจกรรมในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ได้มีพิธีมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่เข้าประกวดผลงาน เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา มีทั้งหมด 3 ประเภท จากการนำเสนอได้มีการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ดังนี้

ประเภทนวัตกรรมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต (Super KPI 1.2)

           ชนะเลิศ - โครงการวิศวอัตลักษณ์ In Wonder Frame

          รองชนะเลิศ อันดับ 1 - โครงการสุนทรียศิลป์แห่งภาษา

          รองชนะเลิศ อันดับ 2 – โครงการ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนพัฒนาชุมชน SEEN

ประเภทนวัตกรรมด้านการดูแลนิสิตด้านสุขภาพจิต (Super KPI 1.2)

          ชนะเลิศ - โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพจิตของนิสิตคณะศิลปศาสตร์

          รองชนะเลิศ อันดับ 1 - โครงการ Virtual run เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต คณะนิติศาสตร์

          รองชนะเลิศ อันดับ 2 – โครงการพัฒนาห้องให้คำปรึกษาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประเภทการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (Super KPI 4)

          ชนะเลิศ - โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวดจุดซ่อนเร้นสำหรับผู้ชาย โดยใช้หญ้าเอ็นยืด ซึ่งเป็นภูมิปัญญาและพืชสมุนไพรท้องถิ่น ต่อยอด       เชิงพาณิชย์ร่วมกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในจังหวัดพะเยาและภาคเหนือตอนบน

          รองชนะเลิศ อันดับ 1 - โครงการล้านนาตะวันออกสู่สากล

          รองชนะเลิศ อันดับ 2 – โครงการ สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลดอกคำใต้

หลังจากนั้น ได้มีการเสวนา ในเรื่อง พัฒนานิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืนเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนสู่สากล Sustainable Student Affairs For Communities Empowerment ในรูปแบบ On line         และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากวิทยากรร่วมเสวนา ผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา ดังนี้

  1. ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ จาก มหาวิทยาลัยพะเยา
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อำนาจ อยู่สุข จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ธงทอง จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และในช่วงบ่ายเสวนาในหัวข้อ การนำเสนอผลงานด้านพัฒนานิสิตนักศึกษา จากสถาบันเครือข่ายภาคเหนือตอนบน กับวิทยากรที่มีประสบการณ์ในด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ได้แก่

  1. คุณสุทธิณีย์ ฉัตรยาลักษณ์ จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. ดร.อนวัช มีเคลือบ จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า “นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบันในปัจจุบันต่างมุ่งไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs 17 เป้าหมาย ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของโลกที่องค์การสหประชาชาติ กำหนดเพื่อให้ประเทศต่างๆนำไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ     เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจและสังคมสิ่งแวดล้อม จึงส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีโอกาสในการปรับหลักสูตรการเรียนการสอน และแสวงหาความร่วมมือด้านกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการจากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาและเครือข่ายระดับสากล      

โดยเชื่อมโยงกับนโยบายจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี ที่นำเสนอในเรื่องของหลักสูตรการเรียนรู้ในฐานการทำงาน (Work - Based Learning) เพื่อสร้างคนไทยที่ทำเป็น คิดเป็น จัดการเป็น และเป็นพลังทางเศรษฐกิจ หลักสูตรต่างๆ ทุกระดับ ควรเปลี่ยนฐานการเรียนรู้จาก “ท่อง” เป็น “ทำ” คือเรียนรู้จากการทำงาน หรือ WBL หรือ สหกิจศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการพัฒนาและมุ่งไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยเช่นกัน ตามวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัย สร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง/ กองกิจการนิสิต / กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
6/8/2564 16:46:46น. 89
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


“UP Identity Festival” การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืน

#UPIdentityFestival #การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืน
#sdg3 #sdg4 #sdg8 #sdg10 #sdg11 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน