คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกันจัดโครงการ UP IDENTITY FESTIVAL

9/8/2564 11:54:13น. 2392
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืนณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา 

(UP IDENTITY FESTIVAL) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือและเครือข่ายบุคลากรทุกระดับ ได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์กิจกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพจิตในนิสิตนักศึกษา และได้รับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมและเกิดองค์ความรู้ แนวความคิดใหม่ในการพัฒนาและคิดค้นกิจกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ภายใต้ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาอย่างยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถสู่ความเป็นสากลได้

  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “การพัฒนานิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืน เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนสู่สากล -Sustainable Student Affairs For Communities Empowerment หรือชื่อที่ใช้เรียกว่า “UP Identity festival” โดยมีการประชุมนำเสนอผลงานวิชาการการพัฒนานิสิตนักศึกษาผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเปิดโอกาสให้คณะวิชาภายในมหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือ นำเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการด้านกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพจิตในนิสิตนักศึกษา รวมทั้งมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษาที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) หรือ SDGs 17 เป้าหมายจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้มีการปรับรูปแบบกิจกรรมให้เป็นลักษณะประชุม Online Conference ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 และได้กำหนดพิธีเปิดกิจกรรมให้เป็นการภายใน และเผยแพร่ต่อสาธารณชนรูปแบบออนไลน์ในวันนี้ 6 สิงหาคม 2564 ซึ่งได้จำกัดผู้เข้าร่วมงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคำสั่งของจังหวัดพะเยา

  กิจกรรมในครั้งนี้มีสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 4สถาบัน นอกจากนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่หน่วยงานด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา ได้จัดให้มีการมอบรางวัล 3 ประเภท ได้แก่ รางวัลประเภทนวัตกรรมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต รางวัลประเภทนวัตกรรมการดูแลนิสิตด้านสุขภาพจิต และรางวัลประเภทการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittikun.ka@up.ac.th   
9/8/2564 11:54:13น. 2392
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกันจัดโครงการ UP IDENTITY FESTIVAL

#คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ #SAFA ##มหาวิทยาลัยพะเยา ##COVID19 #UniversityofPhayao
#sdg9 #sdg11 #sdg12

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน