คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืน (UP IDENTITY FESTIVAL)

9/8/2564 15:24:00น. 2350
พัฒนานิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืน
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืน (UP IDENTITY FESTIVAL) ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือและเครือข่ายบุคลากรทุกระดับ ได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์กิจกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพจิตในนิสิตนักศึกษา และได้รับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมและเกิดองค์ความรู้ แนวความคิดใหม่ในการพัฒนาและคิดค้นกิจกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ภายใต้ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาอย่างยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถสู่ความเป็นสากลได้


การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “การพัฒนานิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืน เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนสู่สากล -Sustainable Student Affairs For Communities Empowerment หรือชื่อที่ใช้เรียกว่า “UP Identity festival” โดยมีการประชุมนำเสนอผลงานวิชาการการพัฒนานิสิตนักศึกษาผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเปิดโอกาสให้คณะวิชาภายในมหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือ นำเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการด้านกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพจิตในนิสิตนักศึกษา รวมทั้งมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษาที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) หรือ SDGs 17 เป้าหมายจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรมในครั้งนี้มีสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 4 สถาบัน


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   หน่วยกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    หน่วยกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
9/8/2564 15:24:00น. 2350
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืน (UP IDENTITY FESTIVAL)

#UP IDENTITY FESTIVAL #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ #พัฒนานิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืน
#sdg4 #sdg10

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน