โครงการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based Education) กิจกรรม Workshop

16/8/2564 9:19:49น. 461
โครงการกองบริการการศึกษา
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 กองบริการการศึกษา จัดโครงการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
(Community-based Education) กิจกรรม Workshop ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom Cloud Meetings โดยมี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง หัวหน้าโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence) ด้านวิศวศึกษาโดยมีชุมชนเป็นฐาน (Community-based Engineering Education) และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุธี สุขสุเดช อาจารย์ประจำสาขาวิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคุณธุวรักษ์ ปัญญางาม Partnership Director บริษัท School of Changemakers ร่วมจัดกิจกรรม Workshop การจัดการเรียนการสอนโดยมีชุมชนพื้นฐาน (Community-based Education) โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาจารย์ให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยร่วมมือกับชุมชนและสังคม ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 50 คน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สุมิตรา อินทะ   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
16/8/2564 9:19:49น. 461
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โครงการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based Education) กิจกรรม Workshop

##กองบริการการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน