คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมพุทธเกษตรเพื่อการดำเนินชีวิต เพื่อพัฒนากาย ใจ และบุคลิกภาพ

23/8/2564 9:47:09น. 34
คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมพุทธเกษตรเพื่อการดำเนินชีวิต เพื่อพัฒนากาย ใจ และบุคลิกภาพ
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมพุทธเกษตรเพื่อการดำเนินชีวิต เพื่อพัฒนากาย ใจ และบุคลิกภาพ วิทยากรโดย นายแพทย์พายุพล ศรีอภัย ได้รับเกียรติจากท่านคณบดีกล่าวเปิดโครงการดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

โดยนำวิถีชาวพุทธมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และการเรียนการสอนของบุคลากรและนิสิตคณะเกษตรฯ สร้างการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดีและมีจิตใจที่สร้างความสำเร็จโดยใช้หลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่นในการทำงาน ดำรงชีวิตตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและไม่โลภมาก รู้จักพอ มีความเมตตา กรุณา มีน้ำใจ เสียสละ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมจิตสาธารณะ 
 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
23/8/2564 9:47:09น. 34
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมพุทธเกษตรเพื่อการดำเนินชีวิต เพื่อพัฒนากาย ใจ และบุคลิกภาพ

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน