คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับการตรวจประเมิน สำนักงานสีเขียว ประจำปี ๒๕๖๔

26/8/2564 14:03:18น. 100
AHS UP Green Office

เมื่อ วันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ ๑๗.๐๐ น. สำนักงานคณะสหเวชศาสตร์ นำโดย นางสาวนุชนาถ ไชยมงคล ประธาน คณะกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ นายชนะพล จันทรากาศ เลขานุการฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน ทั้ง ๖ ฝ่าย ได้แก่ ๑.) ฝ่ายกำหนดนโยบาย วางแผน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มี นางสาวนุชนาถ ไชยมงคล เป็นประธานฯ  ๒.) ฝ่ายสื่อสารและสร้างจิตสำนึก มี นายจริเมศ ไพฑูรย์ เป็นประธานฯ ๓.) ฝ่ายทรัพยากรและพลังงาน มี นายโกเมศ ลออพันธ์สกุล เป็นประธานฯ ๔.) ฝ่ายจัดการของเสีย มี นางปิลันธนา เสรเมธากุล เป็นประธานฯ ๕.) ฝ่ายสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย มี นางสาวธิชาพร พูลสวัสดิ์ เป็นประธานฯ และ ๖.) ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง มี นางคัทรียา วันโน เป็นประธานฯ  ได้รับการตรวจประเมิน สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ตามเกณฑ์ ของ ปี ๒๕๖๔ โดย คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน จาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งปีนี้เป็นปีแรก ที่ ทางคณะสหเวชศาสตร์ สมัครเข้ารับการตรวจประเมิน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ในการ สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ ส่งเสริมสวัสดิภาพความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี ให้กับบุคลากรและนิสิตทุกคน ของ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   Chakkraphan Hongluek   
ข้อมูล/ข่าว :    Yuttana Mundee   
เพิ่มข่าวโดย :   yuttana.mu@up.ac.th   
26/8/2564 14:03:18น. 100
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับการตรวจประเมิน สำนักงานสีเขียว ประจำปี ๒๕๖๔

#คณะสหเวชศาสตร์
#sdg3 #sdg4 #sdg13 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน