การจัดอบรมกระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ e-Budget

31/8/2564 14:26:01น. 98
 e-Budget
วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. กองแผนงานมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการจัดอบรมกระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ e-Budget ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทางด้านการเงินของหน่วยงาน โดยผ่านช่องทางออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams ได้รับเกียรติกล่าวรายงานวัตถุประสงค์
ของการจัดอบรมโดย ผู้ช่วยอธิการบดี นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ
เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมกระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ e-Budget จากนั้นเป็นการบรรยายจากทีมวิทยากร โดย กองแผนงาน กองคลัง และสำนักงานอธิการบดี งานพัสดุ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทางด้านการเงินของทุกหน่วยงาน เข้าร่วมในการอบรมในครั้งนี้


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ว่าที่ ร.ต.อุกฤษณ์ กัณธะคำ   
ข้อมูล/ข่าว :    ว่าที่ ร.ต.อุกฤษณ์ กัณธะคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   ukrit.ka@up.ac.th   
31/8/2564 14:26:01น. 98
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


การจัดอบรมกระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ e-Budget

# e-Budget #กองแผนงาน ##มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน