ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ศราวุฒิ แสงคำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความปริทัศน์ (Review Article) ในระดับนานาชาติ

6/9/2564 13:28:34น. 2693
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ศราวุฒิ แสงคำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความปริทัศน์ (Review Article) ในระดับนานาชาติ
           ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ศราวุฒิ แสงคำ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความปริทัศน์ (Review Article) ในระดับนานาชาติ เรื่อง “A review on detection of SARS-CoV-2 RNA in wastewater in light of the current knowledge of treatment process for removal of viral fragments” ในวารสาร Journal of Environmental Management บนฐานข้อมูล: ISI (Web of Science)/Scopus โดยวารสารจัดอยู่ในคลอไทล์ JCR Quartile/SJR Quartile: Q1, Impact Factor: 6.789 (5-Year IF: 6.914) 
           ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความปริทัศน์ (Review Article) นี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่องค์ความรู้และแนวทางการประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาโดยใช้น้ำเสียเป็นฐาน (Wastewater-based epidemiology; WBE) ซึ่ง ปัจจุบัน พบว่า WBE ได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการศึกษา วิจัย และการเฝ้าระวังทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในหลายประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ด้วยวิธีการตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมของ SARS-CoV-2 RNA ที่ปนเปื้อนในน้ำเสียและโรงบำบัดน้ำเสียทั้งในระดับชุมชนและเขตเมือง เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการและนโยบายการป้องกันในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น 

สามารถเข้าถึงได้ที่:
https://authors.elsevier.com/a/1dhIj_6sjVAlNv
https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113563  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม   
ข้อมูล/ข่าว :    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
6/9/2564 13:28:34น. 2693
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ศราวุฒิ แสงคำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความปริทัศน์ (Review Article) ในระดับนานาชาติ

#ระบาดวิทยาโดยใช้นำเสียเป็นฐาน #Wastewater #WWTP #COVID-19 pandemic #SARS-CoV-2 #WHO #PHUP #EnviHealth #JEMA #WoS #Elsevier #SDG4 #SDG17
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน