หน่วยบริการวิชาชีพสาธิตสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เริ่มงานก่อสร้างแล้ว

10/9/2564 14:01:29น. 75
สัญญาตึกโค้ง 7

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่าง เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อักษรากร คำมาสุข รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร และ นายณัฐพงษ์ ขวัญจริง นักวิชาการพัสดุ ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้าง บริษัท เวียงพานทวีภัณฑ์ จำกัด ผู้ชนะการประกวดราคาทางอิเลคโทรนิกส์ โดยมี นางสาวปภาวรินทร์ ชรินทร์ เป็นผู้ลงนามในนามของของบริษัท เพื่อให้บริษัทก่อสร้าง อาคารหน่วยบริการวิชาชีพสาธิตสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาในวงเงินกว่า ๒๒ ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๖๐ วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งคาดว่า หน่วยบริการฯ นี้ จะสามารถเปิดดำเนินการ ให้บริการทางวิชาชีพทางกายภาพบำบัดและทางเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีได้ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่จะถึงนี้ ตาม ปณิธานของ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ว่า ปัญญา เพื่อ ความเข้มแข็ง ของ ชุมชน    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   Jarimet Paitoon   
ข้อมูล/ข่าว :    Yuttana Mundee   
เพิ่มข่าวโดย :   yuttana.mu@up.ac.th   
10/9/2564 14:01:29น. 75
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


หน่วยบริการวิชาชีพสาธิตสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เริ่มงานก่อสร้างแล้ว

#คณะสหเวชศาสตร์
#sdg3 #sdg4 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน