คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดกิจกรรมส่งเสริมการทำวิจัยในบุคลากรสายสนับสนุน

11/9/2564 12:29:56น. 454
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
     วันที่ 10 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เปิดกิจกรรมการส่งเสริมการทำวิจัยในบุคลากรสายสนับสนุน หัวข้อ “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ อาจารย์สาขาสรีระวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นวิทยากร
     ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกอบด้วยบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มีนโยบายให้ความสำคัญกับงานวิจัยและนวัตกรรมกับบุคลากรทุกคน โดยคาดหวังให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในการหน้าที่ของตนเองทั้งตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ และตำแหน่งความเชี่ยวชาญสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน โดยการอบรมในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเรียนรู้เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการทำวิจัยและนำไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เองได้วางแผนว่าจะมีการเรียนรู้ร่วมกันไปเรื่อย ๆ ทั้งการเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินการวิจัย การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ ตลอดจนถึงในส่วนของการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ในโอกาสต่อไป
     โดยการกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากทั้งบุคลากรสายสนับสนุนทั้งภายในคณะและจากหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยพะเยา รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม On-site และ Online 70 คน ทำให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกันของทั้งบุคลากรส่วนกลาง บุคลากรสายสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้บุคลากรสายสนับสนุนดำเนินการวิจัยได้มีคุณภาพมากขึ้น  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางหนึ่งฤทัย เทพสิงห์   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร. วิทวัส สัจจาพงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
11/9/2564 12:29:56น. 454
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดกิจกรรมส่งเสริมการทำวิจัยในบุคลากรสายสนับสนุน

#คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน