คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟสัญจร ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3

16/9/2564 13:54:15น. 87
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันพุธที่15 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 08.00-09.30 น. คณะวิทยาศาสตร์มีความยินดีที่ได้ต้อนรับท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ และรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการ ประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอธิการบดี เนื่องในโอกาสที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมาพบปะพูดคุย ให้นโยบาย ข้อคิดเห็นร่วมกับคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง ในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยตั้งขึ้นชื่อว่า สภากาแฟสัญจรคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2564 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ได้นำเสนอผลงานความภาคภูมิใจของคณะวิทยาศาสตร์ 2 เรื่อง คือกลุ่มนักวิจัย ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ และการนำผลงานวิจัยสู่ชุมชน กลุ่มนักวิจัยมีการรวมกันทำวิจัยตามสาขาที่มีความเชี่ยวชาญโดยแบ่งเป็น 4 Units of Excellence และ 16 Units of Research ในปีพ.ศ. 2564 พนักงานสายวิชาการมีงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ 19 เรื่อง ระดับนานาชาติ 120 เรื่อง พนักงานสายสนับสนุนมีการไปนำเสนอผลงานแบบ Proceeding และตีพิมพ์ในระดับชาติจำนวน 16 เรื่อง และงานวิจัยที่ได้รับทุนตีพิมพ์ระดับนานาชาติจำนวน 17 เรื่อง สำหรับการนำวิจัยสู่ชุมชนได้มีการนำงานวิจัยไปพัฒนาอาชีพของชุมชนในอำเภอต่างๆเช่น อำเภอเชียงคำ อำเภอจุน อำเภอเชียงม่วน อำเภอภูกามยาว อำเภอดอกคำใต้ และอำเภอเมือง มีการกระทำอย่างต่อเนื่องทุกปี ทำให้ชุมชนมีการพัฒนาด้านอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น หลังจากนั้นท่านอธิการบดีและรองอธิการบดีได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทางด้านวิชาการ การวิจัย การวิจัยสู่ชุมชน การขอตั้งงบประมาณ การปฏิบัติตามกฎระเบียบการจัดซื้อจ้างวัสดุครุภัณฑ์ การเปิดสอนในหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับอาชึพในศตวรรษที่ 21 กลุ่มผู้บริหารคณะฯได้เสนอให้มหาวิทยาลัยมีการจัดทำ platform ของมหาวิทยาลัยในระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในรายวิชาที่เปิดบริการให้นิสิต นักศึกษา นักเรียน ประชาชน ได้เรียนเพื่อนำมานับเครดิตในการรับปริญญา และไม่รับปริญญาแต่เป็นการนำความรู้เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ฯลฯ รวมทั้งการเสนอมหาวิทยาลัยเปิดรับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรบูรณาการใช้ชื่อว่า Science For Industry (SIFI) หรือ Science For Industry and Business (Si for I and B) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาต่างๆสามารถเข้ามาเรียนต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอกได้โดยนำปัญหาจากสถานที่ทำงาน บริษัท องค์กร มาทำปริญญานิพนธ์เพื่อแก้ปัญหาให้ได้ผลนำไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงในหน่วยงานของตนให้ได้ผลดีขึ้น ในการพบปะ พูดคุยและเสนอข้อคิดเห็นร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะได้สร้างความเข้าใจและได้มองเห็นนโยบายการปฏิบัติงานได้ชัดเจนมากขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในคณะในมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้และมีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    รศ.ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
16/9/2564 13:54:15น. 87
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟสัญจร ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #Universityofphayao #SCIENCEUP
#sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน