นิติศาสตร์ ม.พะเยา ฝึกอบรม การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒๗ แบบ Online

17/9/2564 14:35:29น. 1469
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

           วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดฝึกอบรม หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒๗ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบ Online ผ่านระบบ Conference โปรแกรม Cisco Webex Meetings ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒

  
           อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม และกล่าวต้อนรับผ่านระบบ Online ว่า ในวันนี้มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับเกียรติร่วมจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒๗ ซึ่งเป็นการสร้างการรับรู้กฎหมายให้แก่พระสังฆาธิการ เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งของประชาชนในการทำหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ให้ความช่วยเหลือประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข การสร้างการรับรู้กฎหมายให้แก่พระสังฆาธิการ เป็นหนึ่งในเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้แก่คนทุกกลุ่ม เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และสามารถนำความรู้หรือทักษะไปประยุกต์ใช้ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความเข้มแข็ง มั่นคง หลุดพ้นจากความแตกต่างและเหลื่อมล้ำ เกิดสังคมแห่งความสุขต่อไป           คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้โดยมีวิทยากร ๔ ท่าน นำโดย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดม งามเมืองสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษฎา ใจแก้วทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมวุฒิ สาระกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ ด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบ Online ผ่านระบบ conference โปรแกรม Cisco Webex Meetings

          ในการจัดอบรมครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย คือ พระสงฆ์ จำนวน ๕๐ รูป ครอบคลุมวัดเจ้าคณะจังหวัด วัดเจ้าคณะอำเภอ วัดเจ้าคณะตำบล และวัดในสังกัดพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมาย และร่วมกันจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ประจำวัดในพื้นที่เป้าหมาย และขยายผลไปยังพื้นในจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป รวมถึงการนำหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาไปเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมต่อไป    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์ / ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
17/9/2564 14:35:29น. 1469
Print Friendly and PDF

นิติศาสตร์ ม.พะเยา ฝึกอบรม การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒๗ แบบ Online

#การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท #คณะนิติศาสตร์
#sdg4 #sdg10 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน