UP SPACE คว้ารางวัลระดับ Silver การประกวดพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) มหาวิทยาลัยพะเยา

22/9/2564 15:03:05น. 177
UPITI

วันที่ 22 กันยายน 2564 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี รับรางวัลระดับ Silver จากรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้กิจกรรมการประกวดรางวัลพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space จัดโดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยาโดยพื้นที่การเรียนรู้ด้านการออกแบบ พัฒนานวัตกรรม และสร้างผู้ประกอบการ หรือ UP SPACE ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) มหาวิทยาลัยพะเยา และธนาคารออมสิน เพื่อพัฒนาระบบนิเวศให้กับธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง และสร้างระบบนิเวศส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Ecosystem) ขึ้นในสถาบันการศึกษาซึ่งนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University) และยกระดับบทบาทของสถาบันการศึกษาในการส่งเสริมความตระหนักและความตื่นตัวในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม และสร้างความร่วมมือ 4 ฝ่าย ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และชุมชนในการพัฒนากิจกรรมหรือบริการพื้นฐานที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นระบบ


สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับบริการ สามารถติดตามรายละเอียดและสอบถามข้อมูลได้ที่ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยพะเยา    

facebooktwitterline


ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
22/9/2564 15:03:05น. 177
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน