ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดพะเยา (กพยจ.)

24/9/2564 14:19:01น. 1250
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดพะเยา (กพยจ.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดพะเยา (กพยจ.) โดยได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนด้านยุทธศาสตร์กระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน โดยนำกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการไปดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้แก่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) มีอำนาจหน้าที่
(1) เสนอแผนการตำเนินการไปสู่แผนยุทธศาสตร์ของจ้งหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัต รวมทั้งบุรณากรงบประมาณในระดับพื้นที่
(2) บูณาการความร่วมมีอระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และประชาชนในการแก้ไขฟื้นฟู ดตามดูแล ช่วยเหลือและสงเคราห์ผู้กระทำดในชุมชนที่หมาะสมในจ้งหวัดและสอดคล้องกับสถานกรณ์ของจังหวัด ตลอดจนเป็นหน่วยงานในการประสานงานเพื่อสนับสนุนงบประมาณและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
(3) กำหนดแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสริมสร้างให้ประชาชนในจังหวัดเข้าถึงกรบริการในกระบวนการยุติธรรม รมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการในกระบวนการยุติธรรม
(4) กำหนดแนวทางการป้องกัน เฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรม การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ และการกระทำผิดกฎหมายต่าง ๆ ในจังหวัด รวมถึงการแจ้งเบาะแสข้อมูลการกระทำผิดกฎหมาย   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.อุดม งามเมืองสกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.อุดม งามเมืองสกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
24/9/2564 14:19:01น. 1250
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดพะเยา (กพยจ.)

#คณะนิติศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดพะเยา #SDG10 #sdg11 #sdg17
#sdg10 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน