คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ" รุ่นที่ ๓๒

1/10/2564 0:57:01น. 2502
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒” รุ่นที่ ๓๒ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบ Online ผ่านระบบ conference โปรแกรม Cisco Webex Meetings

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒” รุ่นที่ ๓๒ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบ Online ผ่านระบบ conference โปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามหลักสากล และพัฒนาสมรรถนะให้มีคุณสมบัติพร้อมในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะนิติศาสตร์ และ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามมติมหาเถรสมาคม ภายใต้นโยบายแผนงานช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงสิทธิการไกล่เกลี่ยตามหลักสิทธิ การบูรณาการทำงานเชิงรุกให้บริการประชาชนโดยดึงวัดเข้ามีส่วนร่วมในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามแนวคิด "บวร" บ้าน วัด โรงเรียน ผ่านการดำเนินงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชน ในการจัดอบรมครั้งนี้พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระราชรัตนสุธี (ขวัญรัก มหาวายาโม ป.ธ.๙) รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก, ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เข้าร่วมการอบรม รวมตลอดถึงท่านพระครู พระสังฆาธิการ พระคุณเจ้า พระอาจารย์ ครูบาอาจารย์ และผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นผู้แทนจาก ๑๐ จังหวัดทั่วประเทศ รวมจำนวน ๕๐ รูป ครอบคลุมวัดเจ้าคณะจังหวัด วัดเจ้าคณะอำเภอ วัดเจ้าคณะตำบล และวัดในสังกัดพื้นที่ ๑๐ จังหวัดนำร่องทั่วประเทศตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมาย และร่วมกันจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ประจำวัดในพื้นที่เป้าหมาย และขยายผลไปยังพื้นในจังหวัดอื่น รวมถึงการนำหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาไปเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมต่อไป


#SDG4 #SDG5 #SDG10 #SDG16 #SDG17 #SchoolOfLaw #uplaw #UniversityOfPhayao
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา http://www.law.up.ac.th/
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา https://www.facebook.com/UP.Law.School
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลแม่กา (มหาวิทยาลัยพะเยา) อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
https://www.facebook.com/upmediation


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.อุดม งามเมืองสกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.อุดม งามเมืองสกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
1/10/2564 0:57:01น. 2502
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ" รุ่นที่ ๓๒

#SDG10 #sdg5 #SCG4 #SDG17 #SDG16
#sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน