ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนโครงการวิจัย “ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1/10/2564 10:31:23น. 382
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนโครงการวิจัย “ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิทยาลัยการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนโครงการวิจัยทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลือชา ลดาชาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้รับทุนโครงการ การส่งเสริมสะเต็มศึกษา ด้วยการเรียนรู้บนฐานการออกแบบ จำนวนเงินสนับสนุน 180,000 บาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จตุพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา ได้รับทุนโครงการ การพัฒนาภาวะผู้นำยุคดิจิทัลเพื่อการบริหารสถานศึกษาในยุคการเปลี่ยนแปลงที่ผลิกผันของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย จำนวนเงินสนับสนุน 120,000 บาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ สมยาโรน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้รับทุนโครงการ การพัฒนาแบบจำลองการออกแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้กลวิธีการกำกับตนเองในการเรียนร่วมกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวนเงินสนับสนุน 100,000 บาท  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
1/10/2564 10:31:23น. 382
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนโครงการวิจัย “ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน