สาธารณสุขศาสตร์ ม.พะเยา มุ่งสร้างปัญญาและนวัตกรรมสุขภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน

14/10/2564 17:24:48น. 520
สภากาแฟสัญจร

           วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าเยี่ยมสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสทางคณะเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟสัญจร ครั้งที่ ๗ เพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินงานของคณะ โดยมีคณบดีและบุคลากรให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์          คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของคณะในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งได้มุ่งเน้นกิจกรรมและโครงการที่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของคณะ คือ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีผลดำเนินการเป็นเลิศด้านสาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์แผนตะวันออก ในการสร้างปัญญาและนวัตกรรมสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน สู่สากล ซึ่งคณะได้นำเสนอหลักสูตรระยะสั้น(Non-degree program) จำนวน ๒ หลักสูตร คือ
      ๑. หลักสูตร “การนวดน้ำมันเพื่อสุขภาพ”
      ๒. หลักสูตร “การวิจัยและสถิติด้านสาธารณสุข”
โดยมีแผนการจัดอบรมในปี ๒๕๖๕ หลักสูตรละ ๓ ครั้ง ในช่วงเดือน มกราคม มีนาคม และ มิถุนายน ซึ่งในปัจจุบันได้มุ่งเน้นเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนด้วยการดำเนินโครงการที่ใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชนควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพนิสิต มีผลงานวิจัยและกลุ่มวิจัย ได้รับการสนับสนุนทุนจากหลายภาคส่วนกว่า ๑๑ โครงการ ปัจจุบันมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับชาติ และระดับนานาชาติตาม Super KPI สายวิชาการ จำนวน ๓๑ ผลงาน

          การดำเนินโครงการด้านการบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางแพทย์แผนจีน แพทย์แผนไทย และด้านสาธารณสุข นอกจากนั้นทางคณะและผู้บริหารได้หารือการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนแพทย์แผนจีน ร่วมแลกเปลี่ยน รับฟังข้อเสนอแนะ และแนวทางในการดำเนินงานให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันต่อไป


          กิจกรรมสภากาแฟสัญจรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในครั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้กับทีมนิสิต ที่ได้จัดทำโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ชุมชนภายใต้โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ ๑๒ โดยกระทรวงกลาโหม ชื่อโครงการว่า Smart gel good health (เจลประคบเย็นเพื่อสุขภาพ) โดยทีมนิสิตได้รับทุนในการดำเนินโครงการจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างน่าชื่นชม

 


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสาธารณสุขศาสตร์ / ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
14/10/2564 17:24:48น. 520
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาธารณสุขศาสตร์ ม.พะเยา มุ่งสร้างปัญญาและนวัตกรรมสุขภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน

#คณะสาธารณสุขศาสตร์
#sdg3 #sdg4 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน