คณะนิติศาสตร์ มหาวิยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตเพื่อฝึกประสบการณ์และพัฒนาทักษะวิชาชีพทางกฎหมาย รูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ MS Teams

5/11/2564 18:58:41น. 2717
คณะนิติศาสตร์ มหาวิยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตเพื่อฝึกประสบการณ์และพัฒนาทักษะวิชาชีพทางกฎหมาย  รูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ MS Teams

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 คณะนิติศาสตร์ มหาวิยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตเพื่อฝึกประสบการณ์และพัฒนาทักษะวิชาชีพทางกฎหมาย ภายใต้ “โครงการอบรมสัมมนาเพื่อฝึกประสบการณ์และพัฒนาทักษะวิชาชีพทางกฎหมาย” รูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams โดยมี ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวให้โอวาทแก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ในการเตรียมพร้อมสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีนิสิตที่จะเข้ารับการฝึกงานทั้งสิ้น 224 คน แยกฝึกงาน 27 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครราชสีมา นครสวรรค์ น่าน พะเยา เพชรบูรณ์ แพร่ พิษณุโลก ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง สิงค์บุรี สุโขทัย สุรินทร์ อุตรดิตถ์ ขอนแก่น บุรีรัมย์ ลำพูน เลย อยุธยา ชลบุรี ชัยภูมิ และ สงขลา มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม จำนวน 15 ท่าน ได้แก่ อ.จีรวรรณ สุวรรณสุจริต ,อ.ลลิตา กิ่งเนตร , อ.นิภาภรณ์ ลาภเสถียร ,อ.ศุภากร สุภาพ ,อ.อภินันท์ ทัพผึ้ง ,อ.พิษณุ เจนดง ,อ.พลอยขวัญ เหล่าอมต , อ.ถิรวรรณ กลางณรงค์ ,ผศ. วารุณี จันทร์ทอง ,ผศ.กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์ ,อ.ปิยอร เปลี่ยนผดุง ,ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง , ผศ.ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร ,ผศ.เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์ และดร.ณัฐ สุขเวชวรกิจ ทั้งนี้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา คลินิกฝึกงานวิชาชีพนักกฎหมาย รหัสวิชา 100421 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพทางกฎหมายจากการปฏิบัติจริง รวมถึงได้รับการศึกษาทั้งในด้านความรู้ ทักษะการประกอบวิชาชีพ และคุณธรรมจริยธรรมของนักกฎหมาย ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยแยกเป็นการฝึกงานตามหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
1. สำนักงานศาลยุติธรรม จำนวน 75 คน
2. สำนักงานอัยการ จำนวน 75 คน
3 .สำนักงานทนายความ,สภาทนายความ และบริษัท จำนวน 44 คน
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 คน
5. สถานีตำรวจ 17 คน
6. หน่วยงานราชการและองค์กรอิสระต่าง ๆ จำนวน 9 คน

สำหรับกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานในวันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากภายในมหาวิทยาลัยและวิทยากรภายนอก โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกงานวิชาชีพนักกฎหมาย การรายงานตัว การติดตาม และ การประเมินผลการฝึกงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษคณะนิติศาสตร์
2. กิจกรรม “นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาฝึกวิชาชีพนักกฎหมาย” กิจกรรมห้องย่อย “ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์ฝึกงาน” โดยตัวแทนศิษย์เก่าจำนวน 11 ท่าน ที่เคยฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักกฎหมายยังแหล่งฝึกต่าง ๆ แบ่งออกเป็น
ห้องย่อยที่ 1 โดย นางสาวมณฑิรา บ้านสระ และนางสาวศศิวิมล ทะนนท์
ห้องย่อยที่ 2 โดย นายจิณวัตร คงเกษม และนางสาวนวิยา กิจเฉลา
ห้องย่อยที่ 3 โดย นางสาวรุ่งฤดี ภักสุวรรณ์ และนางสาวสุธิดา เทียมศร
ห้องย่อยที่ 4 โดย พ.ต.ท.วีระพล สำราญใจ ,นางสาวนุชรี แสนซุ้ง และนายณภัทร เนติภัทราภรน์
ห้องย่อยที่ 5 โดย นายกมลพชร กมลรักษ์ และ นางสาวรินทร์ลิตา จิระณธีลักษณ์
3. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในสถานฝึกงาน การแต่งกาย บุคลิกภาพ โดย อาจารย์จีรวรรณสุวรรณสุจริต และอาจารย์นิภาภรณ์ ลาภเสถียร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
4. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงาน โดย นางสาวนิลุบล ปิงเมืองเหล็ก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยนิสิตที่จะเข้ารับการฝึกงานทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมและทดสอบความพร้อมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพทางกฎหมายจากการปฏิบัติจริงต่อไป


facebook คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา https://www.facebook.com/UP.Law.School
เว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ http://www.law.up.ac.th/


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
5/11/2564 18:58:41น. 2717
Print Friendly and PDF

คณะนิติศาสตร์ มหาวิยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตเพื่อฝึกประสบการณ์และพัฒนาทักษะวิชาชีพทางกฎหมาย รูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ MS Teams

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะนิติศาสตร์ #sdg4 #sdg5 #sdg16 #sdg17 #school of law
#sdg4 #sdg5 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน