UP Date! การคัดกรอง COVID-19 ก่อนเดินทางเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา ให้ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

12/11/2564 16:21:12น. 1899
การคัดกรอง COVID-19

           จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ในจังหวัดพะเยา ส่งผลให้ มหาวิทยาลัยพะเยา มีคำสั่งปิดทำการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) ของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

           โดยเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการบริหารและกำกับการดำเนินการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (CORONAVIRUS DISEASE 2019: COVID-19) นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ประธานกรรมการพร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 เน้นการผลักดันให้นิสิต และบุคลากร ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างเร็วที่สุดเพื่อลดการแพร่ระบาดทั้งภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และชุมชนรอบพื้นที่ด้วย และมีการรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ ผลตรวจเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงด้วยวิธี RT-PCR และจำนวนนิสิตที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ทั้งเข็มที่ ๑ และเข็ม ๒ ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบทุกวัน อย่างต่อเนื่อง
           ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพะเยา อำนวยความสะดวกให้กับนิสิตในการจัดรถรับ - ส่ง นิสิต ที่รักษาหายขาดจากการติดเชื้อ จากโรงพยาบาลสนามกลับหอพัก ซึ่งร่วมกับเทศบาลตำบลแม่กา และรพ.สต แม่กา เข้าร่วมชี้แจงและขอความร่วมมือกับผู้นำชุมชนและผู้ประกอบการหอพักหน้ามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับมาตรการการดูแลนิสิตที่ครบระยะการรักษาตัวและอยากกลับสู่ชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการหอพักเป็นอย่างดี ซึ่งได้มีการรับส่งตัวนิสิตกลับจากโรงพยาบาลสนาม กลับสู่ หอพักหน้ามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยยังคงมีระบบในการเฝ้าติดตามและเฝ้าระวังนิสิตกลุ่มดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ยังคงยึดหลัก มาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัดและ จะต้องมีการ Monitor นิสิตที่พักอาศัยอยู่หอพักเอกชน และหอพักมหาวิทยาลัยพะเยาโดยกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการและกองกิจการนิสิต ผ่านการร่วมมือของ ผู้ให้บริการหอพัก และเทศบาลตำบลแม่กา

           นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการออกมาตรการการคัดกรอง COVID-19 ก่อนเดินทางเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา ให้ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางคำสั่งจังหวัดพะเยา โดยแบ่งเป็น ๒ กรณีตามระยะเวลาที่ต้องการเข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้


๑. กรณีเข้ามาระยะยาว๒. เข้ามาติดต่อระยะสั้น ไม่เกิน ๓ วัน
         
           การจัดการเรียนการสอนและการสอบ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้จัดการเรียนการสอนและการสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online) ๑๐๐%  โดยให้หัวหน้าส่วนงานเสนอขอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการจัดการเรียนการสอนและการสอบ
           การจัดการเรียนการสอนและการสอบ ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้หัวหน้าส่วนงานพิจารณาอนุมัติรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ตามความจำเป็นของแต่ละรายวิชา โดยให้ดำเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้
     (๑) จัดการเรียนการสอนและการสอบในรูปแบบไฮบริด (Hybrid) โดยให้จัดให้มีทั้งรูปแบบออนไลน์ (Online) และในชั้นเรียน (On-site) ควบคู่กันไป
     (๒) จัดการเรียนการสอนและการสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online)  ๑๐๐%
     (๓) จัดการเรียนการสอนและการสอบในชั้นเรียน (On-site)  ๑๐๐%

โดยให้เป็นไปตามการพิจารณาของแต่ละคณะและอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 อย่างต่อเนื่องได้ที่


 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
12/11/2564 16:21:12น. 1899
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


UP Date! การคัดกรอง COVID-19 ก่อนเดินทางเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา ให้ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

#การคัดกรอง COVID-19
#sdg3 #sdg11

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน