ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พบ ผู้บริหารสถานศึกษา แนะแนวสัญจร ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

17/11/2564 8:17:51น. 547
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พบ ผู้บริหารสถานศึกษา แนะแนวสัญจร ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พบ ผู้บริหารสถานศึกษา

แนะแนวสัญจร ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริการการศึกษา จัดโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พบผู้บริหารสถานศึกษา และแนะแนวสัญจร  ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Cloud Meeting  ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา คณบดีจากทุกคณะ ร่วมพูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษา และแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ในปีการศึกษา ๒๕๖๕

ทั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมพูดคุยในหัวข้อ มหาวิทยาลัยพะเยาในยุค Next  Normal “มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งสู่การพัฒนาการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางด้านคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นการสร้างอาจารย์มืออาชีพพัฒนาทักษะการเรียนการสอนให้เท่าทันเหตุการณ์ สร้างหลักสูตรคุณภาพ และตอบโจทย์ตลาดแรงงาน เพิ่มเติมหลักสูตรระยะสั้น  Non-Degree สำหรับการ Re-Skill ,Up-Skill และสร้างความรู้ใหม่ให้กับนิสิต และบุคคลภายนอก  สร้างบัณฑิตที่พร้อมใช้ด้วยทักษะ ความสามารถด้าน Community change agent (5C+)  เพื่อให้นิสิตสามารถปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มหาวิทยาลัยมุ่งสู่การเป็น Smart University ควบคู่ไปกับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้  Learning City และ Learning Space ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง พร้อมปรับตัวให้การเป็นอยู่ที่ดี ในยุค New Normal และรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลง และก้าวสู่ ชีวิตในรูปแบบ Next Normal ต่อไป”อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยากล่าว พร้อมกันนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ ได้บรรยายหลักสูตรการศึกษาและแนะนำการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ กล่าวถึง การจัดการศึกษา โดยคำนึงถึงนิสิตที่จะต้องมี Community change agent (5C+) คือการจัดการศึกษาตอบสนองต่อภาคการผลิต บริการชุมชนและสังคม เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการหรือนวัตกร และช่วงสุดท้าย คณบดีทั้ง ๓ กลุ่มสาขาวิชา ร่วมพูดคุย ประกอบด้วย

๑.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

๒.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

๓.กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวได้ทราบนโยบายและขั้นตอนการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยาและสถานศึกษา รวมไปถึงประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจรทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น ๔๐๐ คน  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
17/11/2564 8:17:51น. 547
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พบ ผู้บริหารสถานศึกษา แนะแนวสัญจร ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

#ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษา #แนะแนวสัญจรปีการศึกษา๒๕๖๕ #มหาวิทยาลัยพะเยา ยุค Next Normal
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน