คณะ ICT ร่วมเป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ 1 กับสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมภูมิศาสตร์สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

23/11/2564 10:41:30น. 1143
นวัตกรรมภูมิศาสตร์สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
         คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ 1 ร่วมกับสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย และสาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมภูมิศาสตร์สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับนวัตกรรมภูมิศาสตร์สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับครูผู้สอนวิชาภูมิศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา และฝึกทักษะและประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ด้วยบทปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ ที่ครูผู้สอนวิชาภูมิศาสตร์ในโรงเรียนสามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนและถ่ายทอดให้แก่นักเรียนได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะภูมิศาสตร์ระหว่างสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย สถาบันอุดมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งมีการจัดโครงการฯ ทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 โดยมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564, ครั้งที่ 2 โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2565 และครั้งที่ 3 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2565
         ซึ่งการจัดโครงการในครั้งที่ 1 มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เจ้าภาพร่วมจัดโครงการฯ เป็นประธานเปิดการจัดอบรม จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมภูมิศาสตร์สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต” โดย รองศาสตราจารย์พัฒนา ราชวงศ์ นายกสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย และการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต:เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ”(Geoinformatics Technology) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ เอี่ยมชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา และในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การสร้างแอพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนแบบไม่ต้องเขียนโปรแกรมเพื่อการสำรวจข้อมูลจากภาคสนาม” โดย ดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
         ซึ่งมีคุณครูและอาจารย์ที่สนใจจากทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน 20 จังหวัด ประกอบด้วย ภาคเหนือ จำนวน 21 คน ภาคกลางและตะวันออก จำนวน 20 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5 คน และภาคใต้ จำนวน 8 คน เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 54 คน


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
23/11/2564 10:41:30น. 1143
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะ ICT ร่วมเป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ 1 กับสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมภูมิศาสตร์สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#sdg4 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน