คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการเตรียมความพร้อมการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)

1/12/2564 11:02:45น. 729
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา
     เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับทีมวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วยอาจารย์แพทย์ บุคลากรสำนักงานคณะแพทยศาสตร์ บุคลากรสำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และเพื่อให้บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ได้รับทราบ เข้าใจการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)สำหรับองค์กร

     โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น้ำเงิน จันทรมณี ผู้ช่วยอธิการบดี และนายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้ช่วยอธิการบดี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ภาพรวมของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร ระดับพัฒนาการองค์กร รูปแบบหัวข้อของเกณฑ์และมิติการพัฒนาองค์กร แนวคิดหลักของการพัฒนาองค์กร EdPEx Framework และโครงร่างองค์กร (Organization Profile) รวมถึงบรรยายองค์ประกอบทั้ง 7 หมวด : หมวด 1 การนำองค์กร หมวด 2 กลยุทธ์ หมวด 3 ลูกค้า หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้หมวด 5 บุคลากร หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ หมวด 7 ผลลัพธ์


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
1/12/2564 11:02:45น. 729
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการเตรียมความพร้อมการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา #SchoolofMedicine #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา # มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน