ม.พะเยา หารือความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตร และการวิจัย กับ Universitätsmedizin Berlin

9/12/2564 15:27:44น. 361
ความร่วมมือ


         วันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ให้เกียรติต้อนรับ Prof.Dr.Hans Baumler จาก Charite – Universitatsmedizin Berlin ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนีโดย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ ได้แนะนำถึงการมาเยือนมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ เนื่องในโอกาส Prof.Dr.Hans Baumler เป็นวิทยากรการสัมมนาเรื่อง “Artificial Blood: What did we achieve until now?” หรือ “เลือดเทียม: เราทำอะไรสำเร็จจนถึงตอนนี้” ซึ่งจัดโดย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยาในวันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting พร้อมทั้งแนะนำและร่วมปรึกษาถึงความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในด้านการพัฒนาหลักสูตร สหกิจศึกษา และการวิจัย           นอกจากการบรรยายในหัวข้อข้างต้นแล้วทาง Prof.Dr.Hans Baumler ได้เข้าร่วมปรึกษากับ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ถึงความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และความร่วมมือด้านสหกิจศึกษากับต่างประเทศ โดยการเข้ามาบรรยายและการเข้าร่วมหารือทั้งการเปิดหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาและสหกิจศึกษาในต่างๆ ประเทศ มี ดร.นิจติยา สุวรรณสม อาจารย์หลักสูตรชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้ประสานงาน เนื่องด้วย Prof.Dr.Hans Baumler เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของ ดร.นิจติยา สุวรรณสม ในครั้งที่ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี
 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ / ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
9/12/2564 15:27:44น. 361
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน