โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Screening EdPEx200

17/12/2564 11:46:41น. 106
Screening EdPEx200

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Screening EdPEx200

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Screening EdPEx200 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 17 ธันวาคม 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว และได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์ ผู้จัดการส่วนจัดการองค์กร ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย ในวันที่ 30 พฤศจิกายน และ 7 ธันวาคม 2564 หัวข้อ สร้างความเข้าใจในโครงร่างองค์กร (OP) เกณฑ์และวิธีการเขียน หมวด 2 และหมวด 6 และในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรม Knowledge sharing ประสบการณ์ในการผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ GROW63 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ZOOM จากนั้น ระหว่างวันที่ 13- 15 ธันวาคม 2564เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับที่ปรึกษา อาจารย์สุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ และห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพองค์กร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของหน่วยงานที่เคยผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 และเพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพร้อม สมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 9 กับทางสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีคณะที่สนใจที่เข้าร่วมสมัครเพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx200 รุ่นที่ 9 จำนวน 6 คณะ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววรรณวิภา ขัติวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวปริญาพร สันตะจิตต์   
เพิ่มข่าวโดย :   ukrit.ka@up.ac.th   
17/12/2564 11:46:41น. 106
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Screening EdPEx200

# มหาวิทยาลัยพะเยา #กองแผนงาน ##sdg17
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน