คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัด เวทีเสวนาวิชาการ : STOP Bullying “หยุดการกลั่นแกล้ง หยุดความรุนแรง หยุดสร้างความเกลียดชังในสังคม”

18/12/2564 15:21:38น. 1878
 เวทีเสวนาวิชาการ : STOP Bullying “หยุดการกลั่นแกล้ง หยุดความรุนแรง หยุดสร้างความเกลียดชังในสังคม”

เมื่อวันพุธ ที่ 15 ธันวาคม 2564 คณะนิติศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเวทีเสวนาวิชาการ : STOP Bullying “หยุดการกลั่นแกล้ง หยุดความรุนแรง หยุดสร้างความเกลียดชังในสังคม” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยพะเยา และคลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการเสวนา ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง อาจารย์จีรวรรณ สุวรรณสุจริต และ อาจารย์นิภาภรณ์ ลาภเสถียร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้เวทีเสวนาวิชาการ : STOP Bullying ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังรายนามต่อไปนี้
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์ ศาสตราภิชานประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
3. นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
4. นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

โดยเวทีเสวนาวิชาการ : STOP Bullying “หยุดการกลั่นแกล้ง หยุดความรุนแรง หยุดสร้างความเกลียดชังในสังคม”นี้ ได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมจำนวน 527 คน อาทิ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว ครูผู้สอนกฎหมายในระดับชั้นมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป วิทยากรได้ให้สาระสำคัญ เช่น ลักษณะของการ Bully ปัจจัยที่ทำให้เกิดการ Bully และผลกระทบจากการ Bully สภาพปัญหา เช่น Cyber bullying, การ bully ในสถานศึกษา วิธีการและแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาการ Bully และบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, กฎหมายกับการ Bully ในระดับสากล และของประเทศไทย เป็นต้น โดยตอนท้ายของการเสวนาได้มีการแลกเปลี่ยนร่วมกันในประเด็นสภาพปัญหา Cyber bullying การยุติและการแก้ไขปัญหา Bully ในสังคม บทบาทหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน ทิศทาง กลไกการขับเคลื่อน โดยเฉพาะการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องด้านสิทธิมนุษยชนตั้งแต่เด็กและเยาวชน บทบาทของครอบครัว สถานศึกษา และชุมชน เพื่อทุกคนจะได้ตระหนักถึงความสำคัญการเคารพสิทธิ และ“หยุดการกลั่นแกล้ง หยุดความรุนแรง หยุดสร้างความเกลียดชังในสังคม”      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
18/12/2564 15:21:38น. 1878
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัด เวทีเสวนาวิชาการ : STOP Bullying “หยุดการกลั่นแกล้ง หยุดความรุนแรง หยุดสร้างความเกลียดชังในสังคม”

#STOP Bullying # “หยุดการกลั่นแกล้ง หยุดความรุนแรง หยุดสร้างความเกลียดชังในสังคม” #sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg11 #sdg16 #sdg17 #school of law #lawclinic #กสม #กระทรวงศึกษาธิการ #คณะนิติศาสตร์ #นิติมพ #บูลลี่ #หยุดบูลลี่ # มหาวิทยาลัยพะเยา #uplaw
#sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg11 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน