ม.พะเยา จัดมหกรรมงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ Area-Based Research SHARE & LEARN FAIR

28/12/2564 17:31:42น. 92
 Area-Based Research SHARE & LEARN FAIR


           กองบริหารงานวิจัย จัดกิจกรรม “มหกรรมงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ มหาวิทยาลัยพะเยา Area-Based Research: Share and Learn Fair” ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อรวบรวมงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ ของมหาวิทยาลัยพะเยา มาจัดแสดงเผยแพร่สู่สาธารณชน เน้นย้ำการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” และเพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมทั้งการเป็น “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ (Area based and Community Engagement)” ตามนโยบาย Reinventing University ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา การจัดงานเป็นไปตามมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด ผู้เข้าร่วมงานต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน Vaccine COVID-19 Certificate (ต้องครบ ๒ เข็ม) บุคคลภายนอกต้องมีผลตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า ๗๒ ชั่วโมง โดยแสดงหลักฐานดังกล่าว ณ จุดลงทะเบียน

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานเปิดมหกรรมงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ Area-Based Research SHOW & LEARN FAIR กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพะเยา มีวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” ด้วยปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” และประกอบกับการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ตามนโยบาย Reinventing University มหาวิทยาลัยพะเยาได้ตั้งเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent and Skilled Human Resources) ผลิตงานวิจัยเป็นรากฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สร้างองค์ความรู้ใหม่ นำไปสู่การถ่ายทอด พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ก้าวหน้าและนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ สู่การเติบโตของสังคมอย่างยั่งยืน จากเป้าหมายดังกล่าวได้นำไปสู่การขับเคลื่อนงานอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ทำให้เกิดงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถสร้างผลกระทบในเชิงบวกให้เกิดขึ้นในจังหวัดพะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

          ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้หัวข้อ “Area-Based Research: Share and Learn Fair” ประกอบด้วย
- นิทรรศการโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล จำนวน ๗๐ ตำบล โดยจะทำการประเมินเพื่อคัดเลือก ๑๐ ตำบล ที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นเข้าสู่กิจกรรม Pitching “UP U2T Share and Learn Award” ในวันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
- นิทรรศการโครงการชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน ๑๗ หน่วยงาน
- นิทรรศการโครงการ Learning City พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้
- นิทรรศการโครงการมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ Demand-Supply matching Platform
- นิทรรศการโครงการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) และนิทรรศการจากสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา
โดยในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีการบรรยายเรื่อง แนวนโยบายภายใต้กรอบ การวิจัยชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งประกาศผลโครงการชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการจัด Pitching “UP U2T Share and Learn Award” จำนวน ๑๐ ตำบล จากนั้นทำการมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล

          กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ช่วยสื่อสารบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นที่รับรู้ต่อสาธารณชน และเน้นย้ำการดำเนินงานตามปณิธานและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อชุมชนพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน และสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ต่อไป


 


              

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    กองบริหารงานวิจัย/ ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
28/12/2564 17:31:42น. 92
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา จัดมหกรรมงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ Area-Based Research SHARE & LEARN FAIR

#มหกรรมงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่
#sdg1 #sdg2 #sdg3 #sdg4 #sdg5 #sdg6 #sdg7 #sdg8 #sdg9 #sdg10 #sdg11 #sdg12 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน