คณะนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วมถ่ายทำคลิปวิดีโอ “เรื่องเล่าความสำเร็จ (Success story) ของจังหวัดพะเยา” ในโครงการ U2T ห้วยแก้ว

17/1/2565 19:55:05น. 33
Uplaw
วันที่ 17 มกราคม 2564
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย : U2T) ในพื้นที่ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ได้เข้าร่วมถ่ายทำคลิปวิดีโอ “เรื่องเล่าความสำเร็จ (Success story) ของจังหวัดพะเยา” เพื่อใช้เป็นต้นแบบการเรียนรู้การพัฒนาอย่างยั่งยืน และสามารถนำไปขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆต่อไป เนื่องด้วยโครงการ U2T ตำบลห้วยแก้วเป็นเป็น 1 ใน 6 โครงการระดับ Best Practice ซึ่งได้รับคัดเลือกจากโครงการ U2T ทั้งหมด 70 โครงการ ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยพะเยา


   

facebooktwitterline


ภาพ :   Uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    Uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   
17/1/2565 19:55:05น. 33
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วมถ่ายทำคลิปวิดีโอ “เรื่องเล่าความสำเร็จ (Success story) ของจังหวัดพะเยา” ในโครงการ U2T ห้วยแก้ว

#sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน