คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการวิจัยถอดบทเรียนการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในการรับมือโรค COVID-19 ของจังหวัดต่างๆ ในประเทศ จ. ลำปาง

1/2/2565 12:02:00น. 165
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการวิจัยถอดบทเรียนการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในการรับมือโรค COVID-19 ของจังหวัดต่างๆ ในประเทศ จ. ลำปาง
ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2565
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด จูหว้า พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ แหลมหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว อาจารย์อรทัย เกตุขาว และอาจารย์สุนันทา ตั้งนิติพงศ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ ดร.สุธานี มะลิพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลโครงการวิจัยถอดบทเรียนการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในการรับมือโรค COVID-19 ของจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศ ที่จังหวัดลำปาง
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข ในการวิจัยนี้ได้รับความร่วมมือจาก นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับโรค COVID-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และผู้รับผิดชอบงานโรงพยาบาลลำปาง ผู้อำนายการโรงพยาบาลแจ้ห่ม พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และผู้รับผิดชอบงานโรงพยาบาลแจ้ห่ม สาธารณสุขอำเภอและผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม ผอ.รพ.สต.แม่สุก, แจ้คอน และ ผอ.รพ.สต.นางาม พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ปงดอน นวก.สส.รพ.สต.ไผ่งาม และอสม. ผู้นำชุมชนตำบล แจ้ห่ม


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
1/2/2565 12:02:00น. 165
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการวิจัยถอดบทเรียนการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในการรับมือโรค COVID-19 ของจังหวัดต่างๆ ในประเทศ จ. ลำปาง

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา #University Of Phayao #SchoolofPublicHealth #PHUP #SDG17 #SDG3 #SDG4
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน